تندر 90

مشخصات فنی تندر90

   
E0ACSP (STDE1CPSP (DLX)E2LP (SLX)Options
نوع بدنه
SedanSedanSedanکلاس بدنه
444تعداد دربها
ترمز
259259259ديسک ترمز جلو
254254254ديسک ترمز عقب
حجم
505050حجم باک (ليتر)
ابعاد
263026302630فاصله دو محور
425042504250طول خودرو
777777777فاصله مرکز چرخ جلو تا سپر جلو
843843843فاصله مرکز چرخ عقب تا سپر عقب
197519751975عرض خودرو با احتساب آئينه هاي جانبي
152515251525ارتفاع خودرو بدون بار
155155155فاصله کف خودرو تا زمين
141814181418عرض داخل کابين (جلو)
142814281428عرض داخل کابين (عقب)
941941941ماکزيمم عرض بار قابل حمل
112711271127عرض صندوق عقب
جعبه دنده
جعبه دنده دستيجعبه دنده دستيجعبه دنده دستينوع جعبه دنده
555تعداد دنده ها (جلو)
4 سیلندر- خطی K4M 4 سیلندر- خطی K4M 4 سیلندر- خطی K4Mموتور
Euro 3Euro 3Euro 3استاندارد آلايندگي
بنزين بدن سرببنزين بدن سرببنزين بدن سربنوع سوخت
159815981598حجم موتور
MPIMPIMPIنوع سوخت رساني
3750×1403750×1403750×140حداکثر گشتاور - نيوتن متر
444تعداد سيلندر
161616تعداد سوپاپ
خيرخيرخيرفيلتر ذرات
K4M 690K4M 690K4M 690نوع موتور
(76/5750) 105(76/5750) 105(76/5750) 105حداکثر قدرت - اسب بخار
اطلاعات زيست محيطي
- - -Renault eco²
مصرف سوخت
143×4143×4143×4گاز کربنيک در هر کيلومتر ( بر حسب گرم)
666خارج شهر (ليتر / صد کيلومتر)
7.387.387.38داخل شهر (ليتر / صد کيلومتر)
عملکرد
10.210.210.2شتاب صفر تا صد
175175175حداکثر سرعت
صندليها
555تعداد صندليها
فرمان
10.510.510.5قطر دايره گردش در جا(متر)
انتقال قدرت
چرخ جلو متحرکچرخ جلو متحرکچرخ جلو متحرکچرخهاي متحرک
تايرها
R 15 185/65R 15 185/65R 15 185/65سايز
وزن
160016001600وزن ناخالص خودرو
107510951115وزن بدون سرنشين