لاگونا کوپه

مشخصات فنی لاگونا کوپه

New Laguna Coupé 2.0 205 Turbo New Laguna Coupé GT 3.5 V6 Auto
V6 Auto 3.5Turbo 205 2.0options
ايروديناميک
0.3070.307ضريب کشش / مساحت
نوع بدنه
کوپهکوپهکلاس بدنه
22تعداد دربها
ترمز
DV320/28DV 296ديسک ترمز جلو
DP 300/11DP 300ديسک ترمز عقب
حجم
6666حجم باک (ليتر)
ابعاذ
26932693فاصله دو محور
46434643طول خودرو
10221022فاصله مرکز چرخ جلو تا سپر جلو
928928فاصله مرکز چرخ عقب تا سپر عقب
18281828عرض خودرو با احتساب آئينه هاي جانبي
ncncارتفاع با احتساب درب عقب در حالت با
120120فاصله کف خودرو تا زمين
ncncعرض داخل کابين (جلو)
ncncعرض داخل کابين (عقب)
ncncماکزيمم عرض بار قابل حمل
ncncعرض صندوق عقب
ncncارتفاع صندوق عقب
جعبه دنده
جعبه دنده اتوماتیکجعبه دنده دستینوع جعبه دنده
66تعداد دنده ها (جلو)
موتور
Euro4Euro 4استاندارد آلايندگي
بنزين بدون سرببنزين بدون سربنوع سوخت
34981998حجم موتور
چند نقطه ايچند نقطه اينوع سوخت رساني
330300حداکثر گشتاور - نيوتن متر
64تعداد سيلندر
2416تعداد سوپاپ
خیرخیرفيلتر ذرات
V4Y 713F4R 800نوع موتور
240(175)250(150)حداکثر قدرت - اسب بخار
اطلاعات زيست محيطي
Renault eco²
مصرف سوخت
238194گاز کربنيک در هر کيلومتر ( بر حسب گرم)
28.2(10.10)34.4(8.2)مصرف سوخت ترکيبي (ليتر / صد کيلومتر)
38.2(7.4)43.5(6.5)خارج شهر (ليتر / صد کيلومتر)
18.8(15.0)24.6(11.5)داخل شهر (ليتر / صد کيلومتر)
عملکرد
7.47.8شتاب صفر تا صد
152(245)147(236)حداکثر سرعت
صندليها
44تعداد صندليها
1613کلاس بيمه اروپايي
فرمان
10.10/10.6011.6/11.84قطر دايره گردش در جا(متر)
انتقال قدرت
چرخهاي متحرکچرخهاي متحرکچرخهاي متحرک
تايرها
R 18 225/45R 15 225/45سايز
وزن
19521923وزن ناخالص خودرو
15221428وزن بدون سرنشين
335387حداکثر وزن قابل حمل ( با راننده)
650650حداکثر وزن بکسل شونده