مگان 1600

مشخصات فنی مگان 1600

 
Mégane 1.6 BVMOptions
نوع بدنه
Sedanکلاس بدنه
4تعداد دربها
ترمز
280ديسک ترمز جلو
240ديسک ترمز عقب
حجم
60حجم باک (ليتر)
ابعاد
2686فاصله دو محور
4498طول خودرو
842فاصله مرکز چرخ جلو تا سپر جلو
970فاصله مرکز چرخ عقب تا سپر عقب
2028عرض خودرو با احتساب آئينه هاي جانبي
1460ارتفاع خودرو بدون بار
120فاصله کف خودرو تا زمين
1482عرض داخل کابين (جلو)
1456عرض داخل کابين (عقب)
880ماکزيمم عرض بار قابل حمل
1028عرض صندوق عقب
جعبه دنده
جعبه دنده دستينوع جعبه دنده
5تعداد دنده ها (جلو)
موتور
Euro 3استاندارد آلايندگي
بنزين بدن سربنوع سوخت
1598حجم موتور
چند نقطه اینوع سوخت رساني
3750×140حداکثر گشتاور - نيوتن متر
4تعداد سيلندر
16تعداد سوپاپ
خيرفيلتر ذرات
K4M 690نوع موتور
115(82/6000)حداکثر قدرت - اسب بخار
اطلاعات زيست محيطي
-Renault eco²
مصرف سوخت
164گاز کربنيک در هر کيلومتر ( بر حسب گرم)
6.9خارج شهر (ليتر / صد کيلومتر)
9.1داخل شهر (ليتر / صد کيلومتر)
عملکرد
10.9شتاب صفر تا صد
192حداکثر سرعت
صندليها
5تعداد صندليها
فرمان
10.5قطر دايره گردش در جا(متر)
انتقال قدرت
چرخ جلو متحرکچرخهاي متحرک
تايرها
R 16 205/65سايز
وزن
1840وزن ناخالص خودرو
1290وزن بدون سرنشين