کلئوس

مشخصات فنی کلئوس

Full TR25 16V

Full TR25 16Voptions
ايروديناميک
0.725ضريب کشش / مساحت
نوع بدنه
5کلاس بدنه
5تعداد دربها
ترمز
DV 320ديسک ترمز جلو
DP 292ديسک ترمز عقب
حجم
65حجم باک (ليتر)
ابعاذ
2575فاصله دو محور
3986طول خودرو
805فاصله مرکز چرخ جلو تا سپر جلو
606فاصله مرکز چرخ عقب تا سپر عقب
2025عرض خودرو با احتساب آئينه هاي جانبي
2003ارتفاع با احتساب درب عقب در حالت با
120فاصله کف خودرو تا زمين
1400عرض داخل کابين (جلو)
1394عرض داخل کابين (عقب)
894ماکزيمم عرض بار قابل حمل
1028عرض صندوق عقب
652ارتفاع صندوق عقب
جعبه دنده
CVTنوع جعبه دنده
6تعداد دنده ها (جلو)
موتور
Euro 4استاندارد آلايندگي
بنزيننوع سوخت
2488حجم موتور
چند نقطه اينوع سوخت رساني
226حداکثر گشتاور - نيوتن متر
4تعداد سيلندر
16تعداد سوپاپ
بلهفيلتر ذرات
TR25نوع موتور
(78) 105حداکثر قدرت - اسب بخار
اطلاعات زيست محيطي
Renault eco²
مصرف سوخت
223گاز کربنيک در هر کيلومتر ( بر حسب گرم)
9.9مصرف سوخت ترکيبي (ليتر / صد کيلومتر)
8خارج شهر (ليتر / صد کيلومتر)
12داخل شهر (ليتر / صد کيلومتر)
عملکرد
9.3شتاب صفر تا صد
194حداکثر سرعت
صندليها
5تعداد صندليها
6کلاس بيمه اروپايي
فرمان
11.3قطر دايره گردش در جا(متر)
انتقال قدرت
4*4چرخهاي متحرک
تايرها
94Hسايز